korepetycje ze statystyki

Poszukujemy korepetycji ze statystyki

Pod pojęciem statystyki kryje się nauka, której przedmiot zainteresowania stanowią metody pozyskiwania, prezentacji, jak również analizy danych obejmujących zjawiska masowe. W tym przypadku nie bada się pojedynczych danych czy przypadków, a jedynie możliwie dużą liczbę informacji, które są grupowane i prezentowane w taki sposób, aby możliwe było wyciągnięcie wniosków o istotnym znaczeniu dla badanego zjawiska.

Uczymy się statystyki

korepetycje ze statystykiTa wiedza numeryczna może być rozpatrywana z punktu widzenia opisowego oraz wnioskowania statystycznego. Statystyka opisowa to opracowywanie danych o zbiorowościach czy próbach bez wykorzystywania rachunku prawdopodobieństwa. Umożliwia to zaprezentowanie danych w sposób uporządkowany, jasny oraz prosty. Natomiast wnioskowanie statystyczne pozwala na ustalenie prawidłowości i podejmowanie decyzji na podstawie zredukowanej liczby danych, czyli inaczej prób, przy zastosowaniu rachunku prawdopodobieństwa. Dzięki temu możliwe jest określenie, jaki błąd popełnia się uogólniając wyniki z prób na całą zbiorowość. W razie trudności ze zrozumieniem pomocne są korepetycje ze statystyki. Statystyka posługuje się bowiem określonymi metodami, które tworzą badania statystyczne. W etapie wstępnym należy ustalić przedmiot oraz zakres badania, czyli określić zbiorowość, jednostkę oraz cechy statystyczne, które podlegają badaniu. W dalszej kolejności wyznacza się wartości charakterystycznych parametrów, a na ich bazie przeprowadza dopiero analizę zbiorowości.

Wybierając odpowiednią metodę badania statystycznego należy uwzględnić różnorodne czynniki, jak na przykład cel badania, rodzaj zbiorowości statystycznej czy tematyka. Badanie może mieć charakter pełny i obejmować całą populację, jak również charakter częściowy, przez co badanie odbywa się na losowo wybranych elementach populacji. Jest to próba losowa, która zazwyczaj jest reprezentatywna dla populacji.

Więcej na:https://pogotowiestatystyczne.pl/